Na svojoj 11. sjednici održanoj 7. svibnja 2015., Odbor za financije i proračun Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 7a, 7b, 8, 9 i 16 Dnevnog reda sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća

 

 M I Š L J E N J A

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec, o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2014. i o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada Totovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Suglasnosti na kreditno zaduženje i povjeravanje nabave za 3 teretna komunalna vozila, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o smanjenju iznosa zakupnine poslovnih prostora, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje, s time da se predlaže uvođenje i drugih mjera smanjenja opterećenja poduzetnika u gradu.

KLASA: 021-05/15-01/57
URBROJ: 2109/02-01-15-11
Čakovec, 7. svibanj 2015.

PREDSJEDNIK ODBORA
Jurica Horvat, v.r.

Preuzimanje (PDF, Unknown)