Z A P I S N I K

s 11. sjednice Odbora za izbor i imenovanja održane 7. svibnja 2012., u 10.30 sati u Upravnom odjelu za upravu Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec

NAZOČNI:

1. Mario Medved, predsjednik – telefonski
2. Romano Bogdan, član
3. Franciska Četković, član
4. Ljubica Pavčec, član

Sjednicu otvara predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, te konstatira da je većina  članova Odbora prisutna te da Odbor ima kvorum.
Predsjednik Odbora za  izbor i imenovanja predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

1.    prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
2.    prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za popis birača
3.    Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
Mario Medved, ing., inf., tech.

Zapisnik 11. sjednice Odbora