D N E V N I    R E D

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 12. stručni kolegij pročelnika upravnih tijela i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca

10. studenog 2010. (utorak) u 9,00 sati

 

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2011. s Projekcijom Proračuna za 2012. i 2013., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke i Plana razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2011. – 2013., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje i donošenje
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 6.
Upućivanje prijedloga Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 7.
Upućivanje prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 8.
Upućivanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2011. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 9.
Upućivanje prijedloga Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 10.
Upućivanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 11.
Upućivanje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 12.
Upućivanje prijedloga Odluke o priključenju  na komunalne vodne građevine Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 13.
Upućivanje prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 14.
Upućivanje prijedloga Odluke o odobrenju korištenja sredstava od naknade za priključenje, prikupljenih u ranijim razdobljima Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 15.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 16.
Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju DPU „Zavrtna“ Ivanovec Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 17.
Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju DPU-a „Zapadnog dijela naselja Ivanovec“, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 18.
Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU-a zapadnog dijela naselja Ivanovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje .
Točka 19.
Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal će biti dostavljen Gradskom vijeću)
Točka 20.
Donošenje Zaključka o upućivanju novog prijedloga DPU-a „Gospodarska zona istok-sjeverni dio u Čakovcu“, na ponovnu raspravu
Točka 21.
Donošenje:
a) Zaključka o upućivanju prijedloga Odluke o određivanju službenika za informiranje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
b) Kataloga informacija Grada Čakovca
Točka 22.
Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulice „Dr. Tome Bratkovića“, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 23.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 24.
Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja te Plana civilne zaštite za Grad Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 25.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za Novo Selo Rok, k.o. Totovec i k.o. Žiškovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 26.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2010.
Točka 27.
Donošenje Zaključka o:
a) povratu sredstava komunalnog doprinosa – Švaljek Vesna i Bojan
b) otplati preostalog duga iznosa komunalnog doprinosa na više obroka–Plinotehnika d.o.o.  Čakovec
Točka 28.
Donošenje Zaključaka iz područja:
a) imovinsko-pravnih djelatnosti
b) društvenih djelatnostii

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija uz materijale su dobili i :

Točka 1.

Izvod iz zapisnika sa 11. stručnog kolegija gradonačelnika

Točka 2.

Izvješće za 2010/2011. – predškolske ustanove na području Grada Čakovca

Točka 3.

Izvješće o provedenim ljetnim sportskim kampovima u 2010.

Točka 4.

Izvješće – Pravo služnosti HT – Hrvatske telekomunikacije

Točka 5.

Izvješće – Martane Zapad

Točka 6.

Informacija o provedbi Zakona o zaštiti životinja (Azilu za životinje Čakovec).

Točka 7.

Obavijest o dolasku delegacije Kiryat Tivona