Temeljem članka 25. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 3. ožujka 2011. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

 

Točka 1.

Donošenje Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2010.
a) Dječji vrtić Čakovec
b) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec
c) Centar za kulturu Čakovec
d) Pučko otvoreno učilište Čakovec
e) Javna vatrogasna postrojba Čakovec

Točka 2.

Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 1. srpnja do 31. prosinca 2010.

Točka 3.
Donošenje Odluke o donošenju DPU Gospodarska zona Istok Čakovec
Točka 4.
Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima te izvedenim radovima temeljem povjerenih javnih ovlasti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010.
Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
Točka 6.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.
Točka 7.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010.
Točka 8.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2010.
Točka 9.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama
Točka 10.
Donošenje Odluke o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o porezu na dohodak Ustavnog suda RH
Točka 11.
Donošenje Odluke o kriterijima i načinima provođenja ocjenjivanja službenika uprave Grada Čakovca
Točka 12.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
Točka 13.
Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
Točka 14.
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za k.o. Čakovec, Gornji Pustakovec, Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, Mačkovec, Mihovljan, Savska Ves, Šandorovec, Totovec i Žiškovec
Točka 15.
Donošenje Odluke o prodaji zemljišta na Sajmištu u Čakovcu
Točka 16.
Donošenje Odluke o potvrđivanju Zaključka o Odlagalištu za neopasni otpad Totovec
Točka 17.
Davanje Suglasnosti Dječjem vrtiću Čakovec na uvođenje četverosatnog programa za djecu s teškoćama u razvoju
Točka 18.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama
Točka 19.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca u 2010.

 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

Točka 1.

Izvod iz zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Točka 2.
Odgovori na vijećnička pitanja s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
Točka 3.
Izvješće o boravku delegacije Kiryat Tivona u Gradu Čakovcu
Točka 4.
Pisani obrazac prijave za aktualni sat