13. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

1099

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 11. srpnja 2019. (četvrtak) u 12:00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala 34Mb)

 

  1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019. Materijal
  2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
   a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
   b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
   c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
   d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. Materijal
   e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. Materijal
   f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
  3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019. Materijal
  4. Donošenje Odluke o izradi VII. izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca Materijal
  5. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca Materijal
  6. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Privredna zona uz Zagrebačku ulicu” u Čakovcu Materijal
  7. Donošenje Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Mihovljan – Športska” Materijal
  8. Donošenje Odluke o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Vojni vrtovi – sjever” Čakovec Materijal
  9. Davanje Vjerodostojnog tumačenja odredbe Odluke o donošenju DPU područja “Brezje” u Mihovljanu Materijal
  10. Donošenje Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije Društvenog doma u: Materijal
   a) Totovcu
   b) Novom Selu Rok
  11. Donošenje Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca Materijal
  12. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2019./2020. Materijal
  13. Donošenje Odluke za privremenu organizaciju smještaja odgojne obrazovne skupine u prostor blagavaonice MO Cvrčak i PO Pčelice Materijal
  14. Donošenje Odluke o zemljištu za Romsko naselje Kuršanec vezano uz izjavu o odricanju od potraživanja prema RH kao dužniku Materijal
  15. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Čakovca u ITU Varaždin Materijal
  16. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe Materijal
  17. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom u 2019. poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH Materijal
  18. Donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2019. Materijal
  19. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca nerazvrstanih cesta u Čakovcu za potrebe izgradnje Sjeverne obilaznice ČakovcaMaterijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 11. i 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Izvod GV11 Izvod GV12
 2. Izvješće o radu trgovačkih društava za 2018.
  a) GKP Čakom d.o.o. Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Materijal
  d) Čakra d.o.o. Materijal
 3. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba za 2018. u:
  a) tehničkoj kulturi Materijal
  b) sportu Materijal
  c) kulturi Materijal
  d) socijalnoj zaštiti Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“

Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.