REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za društvene djelatnosti

KLASA: 021-05/11-01/122
URBROJ: 2109/2-02-11-03
Čakovec, 04. srpanj 2011.

Na svojoj 13. sjednici održanoj 04. srpnja 2011., Odbor za društvene djelatnosti Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 2, 3, 6, 7, 10 a, b i c i 11 Dnevnog reda sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š L J E N J A

1.Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 01. siječnja do 30. lipnja 2011., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

2.Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

3.Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

4.Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

5.Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o upravljanju dječjim vrtićima i jaslicama u vlasništvu Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

6.Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o darovanju Dječjeg vrtića „Mrav“ u Mačkovcu i Dječjeg vrtića i jaslica „Cipelica“ u Čakovcu, Gradu Čakovcu u vlasništvo,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

7.Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o davanju odmarališta Dramalj, u vlasništvo Grada Čakovca na upravljanje i korištenje GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

8.Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Suglasnosti na prijenos Ugovora o zakupu poslovnog prostora na adresi Josipa Bana Jelačića 25, Čakovec sklopljenog između Dječjeg vrtića Čakovec i Dječjeg vrtića Dječja mašta, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na davanje.

               PREDSJEDNIK ODBORA ZA
DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Stjepan Kovač, v.r.