REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Odbor za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost

KLASA: 021-05/15-01/138
URBROJ: 2109/02-02-15-04
Čakovec, 23. rujan 2015.

Na svojoj 13. sjednici održanoj 23. rujna 2015., Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 4., 5., 6., 7., 8. i 9 Dnevnog reda sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

  M I Š L J E N J A

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Hurstville City, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o imenovanju ulica

  1. u Totovcu
  2. u Mačkovcu
  3. u Perivoju Zrinskih

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o promjeni granica naselja na području Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Bajsić, v.r.

Zapisnik 13. sjednice Odbora Preuzimanje