13. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

211

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22) sazivam 13. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 7. prosinca 2022. (srijeda), u 12:00 sati

Stručni kolegij će se održati u uredu Gradonačelnice. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Upućivanje prijedloga:
  a) Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2023. s projekcijom Proračuna za 2024. i 2025. Materijal
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 2. Upućivanje prijedloga:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. Materijal
  g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2023.Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje Prethodne suglasnosti na:
  a) prijedlog izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2022. Materijal
  b) prijedlog Plana rada i Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 6. Upućivanje prijedloga Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka u školskoj 2022/2023 godini Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o prijedlogu izmjene mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o ostvarivanju naknada i usluga iz područja socijalne skrbi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada:
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 12. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u:
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
 13. Upućivanje:
  a) Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2023. Materijal
  b) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2022. Materijal
  c) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2023. Materijal
  d) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Čakovca za razdoblje od 2023. do 2026.Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2022., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 16. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 17. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 18. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 19. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 20. Donošenje Odluke o rang listi za stipendije Materijal
 21. Davanje Suglasnosti na Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2023. Materijal
 22. Davanje Suglasnosti na Plan investicijskog održavanja groblja u 2023. Materijal
 23. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Čakovca Materijal

Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se:

 1. Planovi poslovanja za 2023.
  a) GKP Čakom d.o.o. Čakovec Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Čakovec Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Čakovec Materijal
  d) Čakra d.o.o. Čakovec Materijal
 2. Planovi poslovanja za 2023.
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  c) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Centar za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučko otvoreno učilište Čakovec Materijal

Molim zamjenicu gradonačelnice i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec.