PRIJEDLOG

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst), sazivam 13. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 28. travanj 2015. (utorak), u 9.30 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna GUP-a grada     Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU-a Romskog   naselja Kuršanec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a „Martane-istok“ u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU-a kompleksa „MTČ“ u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU kompleksa farmi Agromeđimurje u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji školske sportske dvorane i rekonstrukciji OŠ Ivanovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o promjeni granica naselja na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju:
  a) Dječjeg vrtića Cvrčak i
  b) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 10. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec, Gradskom vijeću Grada ČakovcaMaterijal
 11. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na Statute: Zaključak i Prethodne suglasnosti
  a) I. Osnovne škole Čakovec; Materijal
  b) II. Osnovne škole Čakovec; Materijal
  c) III. Osnovne škole Čakovec; Materijal
  d) Centra za odgoj i obrazovanje; Materijal
  e) Osnovne škole Kuršanec; Materijal
  f) Osnovne škole Ivanovec; Materijal
  g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić, Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulice na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenjeMaterijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 13. Upućivanje prijedloga Odluka o usvajanju:a) Programa rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2015.Materijal
  b) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2014. godinu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o smanjenju iznosa zakupnine poslovnih prostora, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2014. i
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1. 1. do 31.12.2014.,
  Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 16. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada Totovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
 17. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na kreditno zaduženje i odluka o povjeravanju nabave za 3 teretna komunalna vozila, Gradskom vijeću Grada ČakovcaMaterijal
 18. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti GKP d.o.o. za prihvat i zbrinjavanje nepropisno odbačenog otpada iz naselja Parag, u TotovecMaterijal
 19. Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2015. godinu Materijal
 20. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a i zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Čakovca Materijal
 21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2015. Akcije „Grad Čakovec prijatelj djece“  Materijal
 22. Donošenje Zaključka o stipendijama Materijal
 23. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača javnih uslugaMaterijal
 24. Upućivanje prijedloga Odluke o pristupanju „Sporazumu gradonačelnika“ europskih gradova, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal

 

Članovima gradonačelnikovog stručnog kolegija se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 12. stručnog kolegija gradonačelnika Izvod iz zapisnika
 2. Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2014. Materijal

 

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.