D N E V N I    R E D

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 14. stručni kolegij pročelnika upravnih tijela i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca

23. veljače 2011. (srijeda) u 9,00 sati

 

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
a) Dječji vrtić Čakovec
b) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec
c) Centar za kulturu Čakovec
d) Pučko otvoreno učilište Čakovec
e) Javna vatrogasna postrojba Čakovec

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke i Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca

Točka 3.
Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2010.
Točka 4.
Upućivanje konačnog prijedloga DPU Gospodarska zona Istok Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 6.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 7.
Upućivanje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 8.
Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima i načinima provođenja ocjenjivanja službenika uprave Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 9.
Upućivanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o porezu na dohodak Ustavnog suda RH Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 10.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku, davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama
Točka 11.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 12.
Donošenje Odluka o akcijskim uvjetima plaćanja naknade za priključenje na:
a) kanalizacijsku mrežu Grada Čakovca
b) vodovodnu mrežu Grada Čakovca
Točka 13.
Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 14.
Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 15.
Upućivanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 16.
Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima te izvedenim radovima temeljem povjerenih javnih ovlasti za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 17.
Donošenje Zaključka o ukidanju linije autobusnog prijevoza na liniji Čakovec – Mihovljan
Točka 18.
Upućivanje prijedloga Odluke i Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca u 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 19.
Upućivanje Odluke i Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 20.
Upućivanje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za k.o. Čakovec, Gornji Pustakovec, Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, Mačkovec, Mihovljan, Savska Ves, Šandorovec, Totovec i Žiškovec Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 21.
Donošenje Zaključaka o usvajanju:
a) Izvješća o financijskom stanju poslova naplate parkiranja od 01.01. do 31.12.2010. GKP „Čakom“ d.o.o.
b) Okončanog obračuna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 01.01. – 31.12.2010.
c) Obračuna koncesije za obavljanje poslova premještanja, blokiranja i deblokiranja nepropisno zaustavljenih, parkiranih i napuštenih vozila na području Grada Čakovca u 2010.
Točka 22.
Upućivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“
Točka 23.
Sklapanje Sporazuma s Hrvatskom gorskom službom spašavanja
Točka 24.
Donošenje Zaključaka iz područja:
a) imovinsko-pravnih djelatnosti
b) društvenih djelatnosti

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija uz materijale dobili su i:

Točka 1.

Izvod iz zapisnika sa 13. stručnog kolegija gradonačelnika

Točka 2.

Izvješće o boravku delegacije Kiryat Tivona u Gradu Čakovcu