14. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

1206

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 1. listopada 2019. (utorak) u 12:00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala )

  1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2019. Materijal
  2. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune “UPU Slemenice – pod jalšom” Materijal
  3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Yanchenga Materijal
  4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 01.01.2019. do 30.06.2019. Materijal
  5. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Grad Čakovec Materijal PROCJENA PLAN
  6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2020.Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

  1. Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
  2. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“

Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za upravu.

Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.