14. sjednica Odbora za izbor i imenovanje

2488

Na svojoj 14. sjednici održanoj 06. ožujka 2017., Odbor za izbor i imenovanja raspravljajući o točci 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeće

M I Š L J E N J E

Odbor za izbor i imenovanje prijedlog Rješenja o razrješenju člana Savjeta mladih Grada Čakovca upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Zapisnik 14. sjednice Odbora
Audio zapisnik 14. sjednice Odbora za izbor i imenovanje

 

KLASA: 021-05/17-01/30
URBROJ: 2109/02-02-17-11
Čakovec, 06. ožujak 2017.

PREDSJEDNIK ODBORA
Damir Matotek, v.r.