14. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

2031

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst i 1/20) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 14. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 27. kolovoz 2020. (četvrtak), u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici, K. Tomislava 15, Čakovec. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Upućivanje prijedloga Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije gradske tržnice Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Matice hrvatske u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za kreditno zaduženje za realizaciju planirane nabave komunalnih vozila i opreme, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cvrčak, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka u školskoj godini 2020./2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Suglasnosti za prihvaćanje darovanja nekretnine Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić, Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja sa Hrvatskim crvenim križem – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o oslobođenju Baptističke crkve s pastoralnim centrom Čakovec, od obveze plaćanja komunalnog doprinosa, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 01.01.2020. do 30.06.2020., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se:

 1. Izvješća o radu trgovačkih društava za 2019.
  a) GKP Čakom d.o.o. Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Materijal
  d) Čakra d.o.o. Materijal
 2. Izvješće o izvršenju programajavnih potreba u 2019.
  a) sportu Materijal
  b) kulturi Materijal

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.