PRIJEDLOG

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14), sazivam 14. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 2. srpanj 2015. (četvrtak), u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

 1. Upućivanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2015. i prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca i prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi UPU-a Gospodarske zone Ivanovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi izmjene i dopune UPU-a Novo Selo Rok Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju Radna zone Martane Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju Gospodarske zone Ivanovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok – Pustakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilje na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluka o davanju na upravljanje GP „Ekom“:
  a) e-bicikla
  b) golf terena
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Donošenje Zaključka o sufinanciranju programa produženog boravka za školsku 2015/2016. Materijal
 12. Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Štefanec Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

 

Članovima gradonačelnikovog stručnog kolegija se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 13. stručnog kolegija gradonačelnika Materijal
 2. Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće za 2014. GKP „Čakom“ d.o.o. Materijal
 3. Izvješće o poslovanju i godišnji financijski izvještaji za 2014. GP „Ekom“ d.o.o. Materijal
 4. Izvješće o poslovanju za 2014. GP „Stanorad“ d.o.o. Materijal
 5. Izvješće o poslovanju Razvojne agencije Grada Čakovca „Čakra“ d.o.o. za 2014. Materijal

 

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.