15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

2487

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 5. prosinca 2019. (četvrtak) u 12:00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici, K. Tomislava 15, Čakovec. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala 415Mb)

 

 1. Donošenje:
  a) Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019. Materijal
  b) Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019.  Materijal
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. Materijal
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2019. Materijal
 4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2019. Materijal
 5. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2020. s projekcijom Proračuna za 2021. – 2022. Materijal
 6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2020. Materijal
 7. Donošenje:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2020. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2020. Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2020. Materijal
 8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2020.Materijal
 9. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2020.Materijal
 10. Davanje Prethodne suglasnosti na: Materijal
  a) Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2019.
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2020.
 11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca Materijal
 12. Donošenje Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2020. Materijal
 13. Donošenje Odluke o vođenju Evidencije komunalne infrastrukture na području Grada Čakovca Materijal Evidencija
 14. Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu Materijal
 15. Donošenje:
  a) Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2020. Materijal
  b) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2019. Materijal
  c) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Čakovca za razdoblje od 2020. do 2023. Materijal
  d) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2020. Materijal
  e) Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Čakovca Materijal
 16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade “Josip Štolcer Slavenski” Materijal
 17. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava i usluga iz područja socijalne skrbi Materijal
 18. Donošenje Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca Materijal
 19. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2019. i 2020. Materijal
 20. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Materijal Procjena Plan
 21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec u 2019. Materijal
 22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2019. Materijal
 23. Donošenje Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec u 2020. Materijal
 24. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2020. Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Izvod s 14 sjednice GV-a
 2. Odgovor na vijećničko pitanje Materijal
 3. Planovi poslovanja za 2020.:
  a) GKP Čakom d.o.o. Čakovec  Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Čakovec Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Čakovec Materijal
  d) Čakra d.o.o. Čakovec Materijal
 4. Planovi poslovanja za 2020.
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  c) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Centar za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučko otvoreno učilište Čakovec Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“

Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.