15. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

2034

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Odbor za društvene djelatnosti

KLASA: 021-05/15-01/201
URBROJ: 2109/02-02-15-03
Čakovec, 16. studeni 2015.

Na svojoj 15. sjednici održanoj 16. studenog 2015., Odbor za društvene djelatnosti Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 1., 3. c), d), e), 4., 5., 7. c), d), e) 12., 15., 19. i 20., Dnevnog reda sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća
 M I Š L J E N J A

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2015. u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti, većinom glasova  upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
a)    Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015.,
b)    Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015.,
c)    Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015.,
većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2015., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2016. u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti s projekcijom Proračuna za 2017. – 2018., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog:
a) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016.,
b) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016.,
c) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016.,
većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne suglasnosti na Statute:
a) I. osnovne škole Čakovec,
b) II. osnovne škole Čakovec,
c) III. osnovne škole Čakovec,
d) Centra za odgoj i obrazovanje,
e) Osnovne škole Kuršanec,
f) Osnovne škole Ivanovec,
g) Umjetničke škole „Miroslav Magdalenić“ Čakovec,
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne suglasnosti na:
a) I. izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2015.,
b) Plana rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2016.,
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o:
a) prestanku Dječjeg vrtića Čakovec,
b) imenovanju likvidatora „Dječjeg vrtića Čakovec – u likvidaciji“,
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA
Toni Fažon, v.r.

Zapisnik 15. sjednice Odbora za društvene djelatnosti