REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za društvene djelatnosti

KLASA: 021-05/11-01/159
URBROJ: 2109/2-02-11-03
Čakovec, 03. listopad 2011.

Na svojoj 14. sjednici održanoj 03. listopada 2011., Odbor za društvene djelatnosti Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 2, 4, 5, 6, 16, 17, 18 i 19 Dnevnog reda sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š L J E N J A

1.    Odbor za društvene djelatnosti Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2011., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

2.    Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranu studenata Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

3.    Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2011., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

4.    Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

5.    Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

6.    Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Izmjena Rješenja o imenovanju upravnih vijeća gradskih ustanova, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

7.    Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Izmjena Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanje, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

8.    Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Oduke o predlaganju doktora medicine, tj. drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Stjepan Kovač, v.r.