15. sjednica Odbora za financije i proračun

2185

Na svojoj 15. sjednici održanoj 19. studenog 2015., Odbor za financije i proračun Grada Čakovca, raspravljajući o točci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 14., 15. i 18., Dnevnog reda sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća

 M I Š L J E N J A

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke i I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2015., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2015., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
a)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015.,
b)    Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015.,
c)    Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015.,
d)    Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015.,
e)    Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015.,
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2015., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2016. s projekcijom Proračuna za 2017. – 2018., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog:
a)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016.,
b)    Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016.,
c)    Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016.,
d)    Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016.,
e)    Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016.,
f)    Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2016.,
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog prethodne Suglasnosti na:
a)    I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2015.,
b)    Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2016.,
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

 

KLASA: 021-05/15-01/201
URBROJ: 2109/02-02-15-07
Čakovec, 19. studeni 2015.

PREDSJEDNIK ODBORA
Jurica Horvat, v.r.

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Audio zapisnik 15. sjednice Odobra za financije i proračun