15. sjednica Odbora za financije i proračun

6171

Obavještavam Vas da će se ­15. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 18. ožujka 2021. (četvrtak), u 8.00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca. 

DNEVNI RED

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2020. Materijal
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2020. Materijal
 3. Izvješće o poslovanju za 2020.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
 4. Izvješće o radu JVP Čakovec za 2020. Materijal
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec Materijal
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2020.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2020.
 6. Izvješće o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 7. Izvješće o:
  a) izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Materijal
  b) provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2020. Materijal
 8. Izvješće o:
  a) izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
 9. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u obuhvatu:
  a) GUP-a Grada Čakovca, južno od ulice Globetka i Vukovarska u Čakovcu Materijal
  b) UPU Martane Istok u Čakovcu Materijal
 10. Prijedlog Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca za razdoblje od 2021. do 2025. Materijal
 11. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. Materijal
 12. Prijedlog Odluke o financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2021. Materijal
 13. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2021. Materijal

PREDSJEDNIK
Jurica Horvat, v.r.