15. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

2673

Na svojoj 15. sjednici održanoj 17. veljače 2016., Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 7., 8., 9., 10. a i b, 11. a i b 23. i 24 Dnevnog reda sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

  M I Š L J E N J A

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o prestanku Dječjeg vrtića Čakovec jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o imenovanju likvidatora Dječjeg vrtića Čakovec – u likvidaciji, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u:

  1. Dječji vrtić Cipelica
  2. Dječji vrtić Cvrčak

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o visini ekonomske cijene usluge za:

  1. Dječji vrtić Cipelica
  2. Dječji vrtić Cvrčak

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Szigetvara jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju Smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost predlaže da se provjeri da li predloženom Odlukom i predviđenim koeficijentom za ravnatelje vrtića ne ispada da bi plaća ravnatelja bila manja od nekog od zaposlenika Dječjeg vrtića Čakovec, odnosno Dječjeg vrtića Cipelica i Dječjeg vrtića Cvrčak. Ukoliko se to dogodi, predlaže se povećati koeficijent ravnatelju, a da plaća ravnatelja bude barem 10% veća od najveće plaće zaposlenika Dječjeg vrtića.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost izrađuje pročišćeni tekst Odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja „Martane – Istok“ u Čakovcu.

KLASA: 021-05/16-01/54
URBROJ: 2109/02-02-16-11
Čakovec, 17. veljače 2016.

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Bajsić, v.r.

Zapisnik 15. sjednice Odbora