REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 080-01/18-01/33
URBROJ: 2109/2-05-18-04
Čakovec, 25. srpanj 2018.

Sukladno odredbama članaka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme daje sljedeću

OBAVIJEST  I UPUTU
Kandidatima/kinjama u postupku javnog natječaja za prijam u službu

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove Grada Čakovca raspisao je Natječaj za prijam u službu  vježbenika/vježbenice radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za imovinsko pravne poslove.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 67/18.  Rok za podnošenje prijava traje zaključno do 02. kolovoza 2018.

Naziv radnog mjesta i opis standardnih mjerila potrebnog stručnog znanja:

VJEŽBENIK/VJEŽBENICA – viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove

 • Magistar prava
 • poznavanje rada na PC-u,
 • poznavanje stranog jezika.

Opis poslova radnog mjesta – viši stručni suradnik
Obavlja imovinsko pravne poslove – vodi brigu i evidenciju o nekretninama Grada Čakovca (natječaji, ugovori, obilazak terena, zakup poslovnih prostora, uknjižbe vlasništva) te priprema izvješća za potrebe stručnog kolegija i Gradskog vijeća. Vodi upravne postupke do donošenja rješenja, postupke prisilne naplate tražbina Grada, rješava predmeta po podnesenim zahtjevima građana. Sastavlja isprave, tužbe, prijedloge za ovrhu, odgovore na tužbe, žalbe, kao opunomoćenih po zaposlenju u svim vrstama postupaka zastupa Grad Čakovec pred sudom, upravnim i drugim državnim tijelima. Surađuje sa geodetima, državnim odvjetništvom i drugim službenim organima u provođenju zemljišnoknjižnih i katastarskih poslova te s drugim upravnim tijelima Grada, tijelima javne vlasti, fizičkim i pravnim osobama te obavlja druge srodne poslove po nalogu rukovoditelja, pročelnika i gradonačelnika.

Podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje su raspoređeni i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za obračun plaće iznosi 5.577,84 kn bruto.

Koeficijent za obračun plaće nalazi se u Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika:

https://www.cakovec.hr/web/sluzbeni-glasnik-br-2-2013/
https://www.cakovec.hr/web/sluzbeni-glasnik-br-4-2013/

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Način provjere znanja i sposobnosti kandidata

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je Povjerenstvo od 3 člana, od strane pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove Grada Čakovca.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje koje su prijave na Natječaj pravodobne i potpune,
 • utvrđuje listu kandidata prijavljenih na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Natječajem,
 • kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
 • provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
 • podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže rang listu kandidata s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

Prijave kandidata koji se ne upućuju u daljnji postupak:

Ukoliko je prijava na Natječaj nepravodobna (podnesena nakon isteka roka za podnošenje prijave neposredno ili nepreporučeno putem pošte) i/ili nepotpuna (ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju), ista se neće razmatrati, a osoba koja je podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba koja ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja dostaviti će se pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj. Protiv obavijesti osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata:

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja. Isti će biti pozvani na testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua, a po potrebi i putem provjere praktičnog rada na određenim poslovima.

Pravila testiranja

 1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na Natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
 2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na Natječaj.
 3. Po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi po područjima provjere znanja.
 4. Pisana provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH, osnove poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Čakovca te provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, traje 60 minuta.
 5. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
 6. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti u prostoriji za testiranje nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti, razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata.
 7. Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila biti će udaljeni s provjere znanja. Njihov rezultat neće se razmatrati i smatrati će se da su povukli prijavu na Natječaj.
 8. Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja, sposobnosti i vještina ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.
 9. Kandidati koji su uspješno položili testove Povjerenstvo poziva da pristupe razgovoru (intervjuu) kojim Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradu Čakovcu. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10.
 10. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.
 11. Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu Rang lista kandidata, podnosi pročelniku UO za prostorno uređenje i europske fondove Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, a koje Izvješće potpisuju svi članovi.
 12. Pročelnica UO za upravu donosi rješenje o prijmu izabranog kandidata. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na Natječaj. Protiv rješenja o prijmu pročelnice UO za upravu, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu gradonačelniku. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu.
 13. Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
 14. Poziv za testiranje biti će objavljen na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Čakovca, najmanje pet (5) dana prije testiranja.

Područja testiranja

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.
Za svaki dio provjere znanja i intervju kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

 1. Pisano testiranje sastoji se od:
 • Provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH, osnova poznavanja djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i samoupravnog djelokruga Grada Čakovca – pisano testiranje
 • Provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pisano testiranje
 • Provjera poznavanja osnova rada na računalu
 1. Intervju s Povjerenstvom za provedbu Natječaja

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja.

 PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA KANDIDATA

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN RH  56/90135/97113/0028/01, 76/10, 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  33/0160/01129/05109/0736/09125/0836/09150/11144/12, 19/13 – proč. tekst i  123/17)
 3. Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09)
 4. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/16, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14)
 5. Zakon o zemljišnim knjigama (NN RH 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17)
 6. Zakon o obveznim odnosima (NN RH 35/05, 43/08, 125/11, 78/15 i 29/18)
 7. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN RH 125/11, 64/15)
 8. Statut Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst)

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objaviti će se na web stranici i na oglasnim pločama Grada Čakovca.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja