D N E V N I    R E D

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 16. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

30. lipnja 2011. (četvrtak) u 9,00 sati

 

Točka 1.

Utvrđivanje konačnog prijedloga Odluke o:

a)  donošenju II-ih Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca;
b)  donošenju Izmjena i dopuna DPU-a područja oko Policijske uprave u Čakovcu;
c)  donošenju UPU-a zapadnog dijela naselja Ivanovec;
d)  donošenju DPU-a “Centar” Ivanovec;
e)  izradi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Čakovca;
f)  donošenju DPU-a prostora vojarne u Čakovcu;
te njihovo upućivanje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Točka 2.

Upućivanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2011. do 30. lipnja 2011. i prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje

Točka 3.
Javna vatrogasna postrojba Čakovec:a) Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
b) Utvrđivanje teksta Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluka o izmjenama:

a) i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja;
b) Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 5.

Donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2011.

Točka 6.

Donošenje Zaključka o obavljanju dimnjačarskih poslova na V. dimnjačarskom području Grada Čakovca

Točka 7.

Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Poslovnog plana za investiciju sanacije odlagališta Totovec I. faza – sanacija odlagališta Totovec – povećanje investicije, II. faza – oporabilište otpada Totovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 8.

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 9.

Upućivanje prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 10.

Upućivanje prijedloga Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Čakovec ima udjele, odnosno dionice, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 11.

Upućivanje prijedloga Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 12.

Donošenje Zaključka o sufinanciranju manifestacije “Ljeto u Gradu Zrinskih 2011.“

Točka 13.

Donošenje Zaključka o uništavanju ambrozije

Točka 14.

Donošenje Zaključka o zahtjevu crkve Sv. Antuna Padovanskog

Točka 15.

Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Totovec

Točka 16.

Organizacija pučke kuhinje

Točka 17.

Donošenje Zaključka iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti – vrtići

 

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija uz materijale dobili su i :

Točka 1.

Izvod iz zapisnika s 15. stručnog kolegija gradonačelnika

Točka 2.
Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće za 2010., GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec
Točka 3.
Izvješće o poslovanju i godišnji financijski izvještaji za 2010., GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec
Točka 4.
Financijska izvješća za 2010., GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec
Točka 5.
Izvještaj o poslovanju Razvojne agencije Grada Čakovca –  Razvojne agencije Grada Čakovca „ČakRA“ d.o.o. za 2010.
Točka 6.
Izvješće o Gradskoj poticanoj stanogradnji GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec
Točka 7.
Izvješće o nalazu državne revizije
Točka 8.
Izvješće o održanoj javnoj tribini s tematikom lokalne samouprave
Točka 9.
Informacija o nadzoru javno-prometnih površina i stanju sigurnosti u Gradu Čakovcu
Točka 10.
Izvješće – transparentnost Proračuna Grada Čakovca