16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

2516

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 5. ožujka 2020. (četvrtak) u 12:00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec.Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala 36Mb )

 1. Davanje prethodne suglasnosti na izmjene statuta:
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
 2. Donošenje Odluke o:
  a) dopuni Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  b) dopuni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 3. Usvajanje Izvješća o poslovanju za 2019.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
 4. Davanje Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2019. Materijal
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2019. Materijal
 6. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec Materijal
 7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec: Materijal
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2019.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2019.
 8. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2020. Materijal
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o požaru na odlagalištu otpada „Totovec“ Materijal
 10. Donošenje Odluke o:
  a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca Materijal
  b) mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš Materijal
  c) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada Materijal
 11. Usvajanje Izvješća o:
  a) izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Materijal
  b) provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2019. Materijal
 12. Usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2019. Materijal
 13. Donošenje:
  a) Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca Materijal
  b) Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 14. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.07.2019. – 31.12.2019. Materijal
 15. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone istok – Pustakovec Materijal
 16. Razmatranje Izvješća o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2019. Materijal
 17. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta Materijal
 18. Usvajanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2019. Materijal
 19. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2019. Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Izvod
 2. Izvješće o novčanim potporama Grada Čakovca za akademsku 2019./2020. Materijal
 3. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca 2019/2020. Materijal
 4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
 5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. godinu Materijal
 6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
 7. Izvješće o izvršenju programa i projekata udruga u 2019. Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“

Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.