REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za društvene djelatnosti

KLASA: 021-05/12-01/165
URBROJ: 2109/2-02-12-03
Čakovec, 01. listopada 2012.

Na svojoj 21. sjednici održanoj 01. listopada 2012., Odbor za društvene djelatnosti Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 5, 6 a, b, c, d, e, f, g, 7, 11 sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š L J E N J A

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola 2012., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta:
a)    I. Osnovne škole Čakovec,
b)     II. Osnovne škole Čakovec,
c)     III. Osnovne škole Čakovec,
d)     Centra za odgoj i obrazovanje,
e)     Osnovne škole Kuršanec,
f)     Osnovne škole Ivanovec
g)     Umjetničke škole Miroslav Magdalenić, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o financiranju vrhunskog sportaša Filipa Udea, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje., s time da se točka 1 Odluke mijenja i glasi:
„Filipu Udeu, vrhunskom sportašu i nositelju srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Pekingu, odobrava se od rujna 2012. do Olimpijskih igara 2016., mjesečna neto naknada u visini minimalne bruto plaće na području Republike Hrvatske koja iznosi 2.814,00 kuna.“

PREDSJEDNIK ODBORA ZA
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Stjepan Kovač, v.r.

Zapisnik 21. sjednice Odbora