REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za društvene djelatnosti

KLASA: 021-05/11-01/222
URBROJ: 2109/2-02-11-07
Čakovec, 13. prosinca 2011.

Na svojoj 16. sjednici održanoj 13. prosinca 2011., Odbor za društvene djelatnosti Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 1, 2, 3 a, b, c, d, e i f, 4 a, b, c, e i e, 5, 6, 10 i 12 Dnevnog reda sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š L J E N J A

1.    Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2011., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

2.    Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

3.    Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
a)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.;
b)    Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.;
c)    Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2011.;
d)    Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2011.;
e)    Programa javnih potreba u športu za 2011.;
f)    Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2011.;
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

4.    Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Suglasnosti na planove poslovanja i financijske planove:
a)    Dječjeg vrtića Čakovec;
b)    Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec;
c)    Centra za kulturu Čakovec;
d)    Pučkog otvorenog učilišta Čakovec;
e)    Javne vatrogasne postrojbe Čakovec,
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na davanje.

5.    Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2011., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

6.    Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Čakovcu u 2011., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

7.    Odbor za društvene djelatnosti Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2011., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

8.    Odbor za društvene djelatnosti izbor članova Savjeta mladih Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Stjepan Kovač, v.r.