16. sjednica Odbora za financije i proračun

2360

Na svojoj 16. sjednici održanoj 18. veljače 2016., Odbor za financije i proračun Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 12., 13. 24. Dnevnog reda sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća

 M I Š L J E N J A

 

Odbor za financije i proračun prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2015., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje.

Odbor za financije i proračun Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2015., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju Smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

 

KLASA: 021-05/16-01/54
URBROJ: 2109/02-02-16-12
Čakovec, 18. veljače 2016.

PREDSJEDNIK ODBORA
Jurica Horvat, v.r.

Audio zapisnik 16. sjednice Odobra za financije i proračun