16. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

376

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 16. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 7. lipanj 2023. (srijeda), u 9:00 sati

Stručni kolegij će se održati u uredu Gradonačelnice. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(Poziv, .PDF)

 

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  d) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  e) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o pokretanju postupka stavljanja van snage UPU „Sajmište – II etapa“ u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa općeg dobra pod upravom Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal Procjena Grafika
 9. Upućivanje Prethodne suglasnosti na prijedlog izmjene i  dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023., Gradskom vijeću Grada Čakovca  na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina za Grad Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o izgradnji IV. osnovne škole Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 16. Donošenje Pravilnika o evidenciji prisutnosti na radu službenika Grada Čakovca Materijal
 17. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
 18. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se:

 1. Izvješće o kapitalnim investicijama – DVD Savska Ves Materijal
 2. Sporazum o prijateljstvu i suradnji Savjeta mladih gradova: Čakovec, Požega, Virovitica i Karlovac Materijal

Molim zamjenicu gradonačelnice i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec.