D N E V N I    R E D

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 17. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

29. rujna 2011. (četvrtak) u 9,00 sati

 

Točka 1.

Upućivanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 6.
Upućivanje prijedloga Odluke o:a) vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
b) broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj građevini Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 7.
Upućivanje prijedloga Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 8.
Upućivanje prijedloga Odluke o:a) izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca
b) stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca
c)   ponovljenom izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za k.o. Totovec

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 9.

Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 10.

Upućivanje prijedloga Suglasnosti:a) na kredit GKP „Čakoma“ d.o.o. Čakovec
b) na kreditno zaduženje ČakRa-e d.o.o. Čakovec

 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 11.

Upućivanje Izvješća Međimurskih voda d.o.o. o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje

Točka 12.

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 13.

Donošenje Odluke o akcijskim uvjetima plaćanja naknade za priključenje na:a) kanalizacijsku mrežu Grada Čakovca
b) vodovodnu mrežu Grada Čakovca

Točka 14.

Upućivanje prijedloga Odluke o zateznim kamatama, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 15.

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Plana zaštite i spašavanja Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (dio materijala je na cd-u)

Točka 16.

Upućivanje prijedloga Odluke o predlaganju doktora medicine, tj. drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na prihvaćanje

Točka 17.

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 18.

Upućivanje prijedloga Izmjene Rješenja o imenovanju upravnih vijeća gradskih ustanova, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 19.

Upućivanje prijedloga Izmjena Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanje, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 20.

Donošenje Zaključka o produženju roka dimnjačarskom obrtu „DIMOS“

Točka 21.

Donošenje Zaključka o:a) imenovanju Stožera zimske službe 2011/2012.
b) prihvaćanju Operativnog plana čišćenja snijega i 2011./2012.

Točka 22.

Donošenje Zaključaka iz područja:a) imovinsko-pravnih djelatnosti  
b) društvenih djelatnosti

 

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija uz materijale dobili su i :

Točka 1.

Izvod iz zapisnika s 16. stručnog kolegija gradonačelnika

Točka 2.
Izvješće Čakre d.o.o. Čakovec o pripremljenim projektima financiranim iz fondova EU
Točka 3.
Izvješće o provedenim ljetnim sportskim kampovima u 2011.
Točka 4.
Izvješće o financijskom stanju naplate parkiranja za period 01.01.-30.06.2011.GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec
Točka 5.
Izvješće o sufinanciranju manifestacije „Ljeto u gradu Zrinskih – Dani Porcijunkule 2011“, iz sredstava prikupljenih naplatom parkiranja
Točka 6.
Prethodna Suglasnost na dopunu Cjenika tržnih pristojbi na tržnici u Čakovcu