17. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

4456

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 18. veljače 2016. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala, 31 MB)

 1. Donošenje Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju u 2015.:
  a) Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ Materijal
  b) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
  c) Centra za kulturu Čakovec Materijal
 2. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec Materijal
 3. Davanje Prethodne suglasnosti na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2015. Materijal
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2015. Materijal
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec Materijal
 6. Davanje Suglasnosti na Izvještaj o ostvarenju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja u 2015. Dječjeg vrtića Čakovec Materijal
 7. Donošenje Odluke o prestanku Dječjeg vrtića Čakovec Materijal
 8. Donošenje Odluke o imenovanju likvidatora Dječjeg vrtića Čakovec – u likvidaciji Materijal
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
 10. Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u:
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
 11. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge za:
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
 12. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2015. Materijal
 13. Donošenje Odluke o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka Proračuna Grada Čakovca za 2015.Materijal
 14. Usvajanje Izvješća o:
  a) izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015. Materijal
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015. Materijal
  c) provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2015. Materijal
 15. Donošenje Odluke o usvajanju Gradskog programa za mlade Grada Čakovca 2015. – 2020.Materijal
 16. Donošenje Odluke o:
  a) donošenju IV. Izmjena i dopuna GUP-a grada Čakovca Materijal Prateći materijal
  b) izradi V. Izmjene i dopune GUP-a grada Čakovca Materijal
 17. Donošenje Odluke o donošenju UPU „Gospodarska zona Ivanovec“ Materijal
 18. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna UPU naselja Novo Selo Rok Materijal
 19. Donošenje Odluke o izradi II. izmjene i dopune UPU – Martane Čakovec – zona Male privrede Materijal
 20. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Materijal
 21. Usvajanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2015. Materijal
 22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Savjetu mladih Grada Čakovca Materijal
 23. Donošenje Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Szigetvara Materijal
 24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju Smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Izvješće o stipendijama Grada Čakovca u 2015/2016. Materijal
 3. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca za 2015/2016. Materijal
 4. Izvješće o radu GKP Čakom d.o.o. prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom Materijal
 5. Izvješće o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca Materijal

 

Mišljenja Odbora

 1. Odbor za izbor i imenovanje Mišljenje
 2. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Grada Čakovca Mišljenje
 3. Odbor za društvene djelatnosti Mišljenje
 4. Odbor za financije i proračun Mišljenje

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za Upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.