17. sjednica Odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

2433

Odbor Gradskog vijeća za prostorno planiranje i zaštitu okoliša na svojoj sjednici održanoj 7. ožujka 2017. god., jednoglasno je donio sljedeće

  M I Š L J E N J E

 

A/   Prijedlog Odluke o izradi II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Martane-istok“ u Čakovcu ocjenjuje se pozitivno, tj. opravdanim se cijene navedeni razlozi za njegovu izmjenu i dopunu te nastavno definirane programske odrednice za izradu istog.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću donošenje predmetne Odluke.

B/   Konačni prijedlog VI. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca ocjenjuje se istovjetno mišljenju od 13. rujna 2016. god. koje je ovaj Odbor donio povodom Odluke o njegovoj izradi, tj.:

  • ocjenjuje se pozitivno u dijelu koji se odnosi na prenamjenu prostora zdravstvene namjene u Ul. Matice hrvatske u zonu mješovite i/ili društvene namjene,
  • ocjenjuje se negativno u dijelu koji se odnosi na prenamjenu dijela stambene zone uz sjevernu obilaznicu, zapadno od trgovačkog centra „Galerija –sjever“ u zonu infrastrukturne namjene planiranu za izgradnju benzinske postaje (planske oznake „IS3“).

Odbor ostaje pri argumentaciji iznesenoj u prethodnom mišljenju na predmetnu temu, tj. mišljenja je da se investitoru omogući realizacija planirane investicije na drugoj, za to optimalnoj lokaciji, izvan stambenih zona grada, na području gdje je to s aspekta ravnomjerne opskrbe potrošača naftnim derivatima potrebno i poželjno.

PREDSJEDNIK ODBORA
Marijan Reich, ing.el.