17. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

2314
Na svojoj 17. sjednici održanoj 09. svibnja 2016., Odbor za društvene djelatnosti raspravljajući o točkama 9., 10., 11. a), b), 12. a), b), 13. a), b), 14., 15., 16., 20., 24. Dnevnog reda sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

 M I Š L J E N J A

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne suglasnosti na:

  1. Statut Dječjeg vrtića Cvrčak
  2. Statut Dječjeg vrtića Cipelica

većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada:

  1. Dječjeg vrtića Cvrčak
  2. Dječjeg vrtića Cipelica

većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Suglasnosti na:

  1. Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak
  2. Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica

većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o početku likvidacije Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2016. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Materijale pod točkom dnevnog reda „Donošenje Odluke o preoblikovanju NK „Međimurje“ Odbor za društvene djelatnosti jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, s time da se predlagač za sjednicu Gradskog vijeća opredijeli za jednu od predočenih varijanti.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

 

KLASA: 021-05/16-01/115
URBROJ: 2109/02-02-16-11
Čakovec, 09. svibnja 2016.

PREDSJEDNIK ODBORA
Toni Fažon, v.r.

Zapisnik 17. sjednice Odbora za društvene djelatnosti

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Audio zapisnik 17. sjednice Odbora za društvene djelatnosti