KLASA: 021-05/11-01/222
URBROJ: 2109/2-02-11-05
Čakovec, 13. prosinac 2011.

Na svojoj 17. sjednici održanoj 13. prosinca 2011., Odbor za financije i proračun Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 1 i 4 a, b, c, d i e dnevnog reda sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

 

 M I Š L J E N J A

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke i II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2011., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Suglasnosti na planove poslovanja i financijske planove:
a)    Dječjeg vrtića Čakovec
b)    Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec
c)    Centra za kulturu Čakovec
d)    Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
e)    Javne vatrogasne postrojbe Čakovec,
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na davanje.

PREDSJEDNIK ODBORA
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.