GRAD ČAKOVEC
UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE

temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Odluke gradonačelnika Grada Čakovca

 

OBJAVLJUJE

održavanje javne rasprave o prijedlogu

 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „MIHOVLJAN – ŠPORTSKA“,
 • IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „VOJNI VRTOVI – SJEVER“ ČAKOVEC,
 • ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA „PRIVREDNE ZONE UZ ZAGREBAČKU ULICU“ U ČAKOVCU

Javni uvid u prijedlog:

 • izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Mihovljan – športska“,
 • Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Vojni vrtovi – sjever“ Čakovec,
 • Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Privredne zone uz Zagrebačku ulicu“ u Čakovcu

započinje dana 17. lipnja i traje do 27. lipnja 2019. godine.

Javni uvid u prijedloge izmjena i dopuna predmetnih urbanističkih planova uređenja i prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Privredne zone uz Zagrebačku ulicu“ u Čakovcu može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Čakovca, radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, II. kat).

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se 19. lipnja 2019. god. (srijeda) u gradskoj vijećnici Grada Čakovca (Ul. kralja Tomislava 15.) i to:

 • za II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Mihovljan – športska“ s početkom u 11,00 sati,
 • za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Vojni vrtovi-sjever“ Čakovec s početkom u 12,00 sati,
 • za prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Privredne zone uz Zagrebačku ulicu“ u Čakovcu s početkom u 13,00 sati

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

 1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
 • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedloge izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova, odnosno prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Privredne zone uz Zagrebačku ulicu“ u Čakovcu, tokom trajanja javnog uvida,
 • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,
 • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
 • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do lipnja 2019. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi)
 1. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu predmetnih prostornih planova, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je srpanj 2019. god.

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlozima izmjena i dopuna predmetnih prostornih planova odnosno o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Privredne zone uz Zagrebačku ulicu“ u Čakovcu.

Klasa: 350-01/18-05/2; 350-01/18-05/5; 350-01/19-05/1
Ur.broj: 2109/2-05-19-8
Čakovec, 10. lipanj 2019.

ODLUKA_O_STAVLJANU_IZVAN_SNAGE_ODLUKE_O_DONOSENJU_DPU_PRIVREDNE_ZONE_UZ_ZAGREBACKU
ID_UPU_MIHOVLJAN_SPORTSKA
Karta_1_PRIKAZ_II_ID_1000_NPUPU
Karta_2_KORISTENJE_I_NAMJENA_POVRSINA_1000_NPUPU
Karta_3A_PLAN PROMETA_1000_NPUPU
Karta_3B_ELEKTROOP.I TELEKOM_1000_NPUPU
Karta_3C_PLINOOPSKRBA_1000_NPUPU
Karta_3D_3E_VOOOPSKRBA I ODVODNJA_1000_NPUPU
Karta_4_UVJETI_KORISTENJA_1000_NPUPU
Karta_5_UVJETI GRADNJE_1000_NPUPU
ID_UPU_VVS_OBRAZLOZENJE
ID_UPU_VVS-prijedlog-za uvid-NAMJENA
ID_UPU_VVS-prijedlog-za uvid-UVJETI_GRADNJE
ID_UPU_VVS_ODLUKA_O_DONOSENJU
ID_UPU_VVS_prijedlog-za uvid-KORISTENJE
ID_UPU_VVS_prijedlog-za uvid-OBUHVAT
ID_UPU_VVS_prijedlog-za uvid-PROMET