17. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

512

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22) sazivam 17. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 6. rujan 2023. (srijeda), u 9:00 sati

Stručni kolegij će se održati u uredu Gradonačelnice. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(Poziv, .PDF)

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage UPU Čakovec „Sajmište“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o savjetu mladih Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju likvidatora Dječjeg vrtića Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju teksta natječaja za dodjelu novčanih potpora za akademsku 2023/2024 za preddiplomski/integrirani/diplomski studij Materijal
 14. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal

 

Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se:

 1. Izvješće o radu trgovačkih društava za 2022.
  a) GKP Čakom d.o.o. Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Materijal
  d) Čakra d.o.o. Materijal
 2. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Čakovca tijekom 2023. Materijal

Molim zamjenicu gradonačelnice i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelniku Službe za poslovne gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Čakovca.

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec.