D N E V N I    R E D

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 18. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

17. studeni 2011. (četvrtak) u 9,00 sati

 

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2012–2014., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 3.
Upućivanje prijedloga:

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.;
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.;
c) Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012.;
d) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012.;
e) Programa javnih potreba u športu za 2012.;
f) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012.

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 4.

Upućivanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje

Točka 5.

Upućivanje Javnog poziva za članove Savjeta mladih Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca

Točka 6.

Davanje Suglasnosti na Plan održavanja groblja u 2012.

Točka 7.

Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Statute:

 

  1. I. Osnovne škole Čakovec;
  2. II. Osnovne škole Čakovec;
  3. III. Osnovne škole Čakovec;
  4. Centra za odgoj i obrazovanje;
  5. Osnovne škole Kuršanec;
  6. Osnovne škole Ivanovec,

Gradskom vijeću Grada Čakovca

Točka 8.

Upućivanje prijedloga Odluke o kandidatima za članove NO Stanorada d.o.o. Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 9.

Davanje Suglasnosti i donošenje Zaključaka:a) Davanje Suglasnosti na promjenu cijene usluge održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec
b)  Upućivanje prijedloga Suglasnosti na visinu ekonomske cijene Dječjeg vrtića Čakovec za romsku nacionalnu manjinu, Gradskom vijeću Grada Čakovca
c)  Upućivanje prijedloga Suglasnosti na cijenu Dječjeg vrtića Čakovec za kraće programe, Gradskom vijeću Grada Čakovca

Točka 10.

Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca

Točka 11.

Upućivanje prijedloga Suglasnosti na udruživanje JVP Čakovec, u Zajednicu ustanova, Gradskom vijeću Grada Čakovca

Točka 12.

Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 13.

Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Čakovcu u 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 14.

Namjera izgradnje zgrade nove gradske vijećnice Grada Čakovca (materijal će biti dostavljen na kolegij)

Točka 15.

Donošenje Odluke o utvrđivanju rang liste za dodjelu stipendija za 2011/2012.

Točka 16.

Donošenje Zaključka o sufinanciranju troškova pomoćnika u nastavi

Točka 17.

Donošenje Zaključka o zamolbama studenata

 

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija uz materijale dobili su i :

Točka 1.

Izvod iz zapisnika sa 17. stručnog kolegija gradonačelnika

Točka 2.
Sporazum o osnivanju JVP Čakovec