Temeljem članka 25. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 23. veljače 2012. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

Točka 1.
Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011.
Točka 2.

Usvajanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2011.:

a) Dječjeg vrtića Čakovec (dostava Odluke Upravnog vijeća na sjednicu);
b) Knjižnice „Nikole Zrinski“ Čakovec (dostava Odluke Upravnog vijeća na sjednicu);
c) Centra za kulturu Čakovec;
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec;
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

Točka 3.
Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 1. srpnja do 31. prosinca 2011.
Točka 4.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.
Točka 5.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.
Točka 6.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2011.
Točka 7.
Usvajanje:a) Izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima
naknade za razvoj od 01.01. do 31.12.2011.
b) Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2011.
Točka 8.
Donošenje:a) Odluke o izmjeni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama
b) Odluke o izmjenama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca
Točka 9.
Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec
Točka 10.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca
Točka 11.
Prethodna Suglasnost na:a) prijedlog Statuta Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec;
b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje;
c) prijedlog Odluke o izmjenama Statuta II. osnovne škole Čakovec,
Točka 12.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca
Točka 13.
Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
Točka 14.
Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Čakovec ima udjele, odnosno dionice
Točka 15.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama
Točka 16.
Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Čakovcu
Točka 17.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca
Točka 18.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca

 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

Točka 1.

Izvod iz zapisnika s 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Točka 2.
Odgovori na vijećnička pitanja
Točka 3.
Izvješće o raspisivanju javnog nadmetanja za izradu urbanističko-arhitektonske studije užeg centra Grada Čakovca
Točka 4.
Završno izvješće o primjeni mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Čakovca i prigradskih naselja
Točka 5.
Izvješće o stipendijama Grada Čakovca u 2011/2012.
Točka 6.
Izvješće o isplati naknade štete oštećenim poljoprivrednim proizvođačima uslijed elementarnih nepogoda u srpnju i kolovozu 2011.
Točka 7.
Izvješća o financijskom stanju naplate parkiranja GKP „Čakom“ i Okončani obračun koncesije dimnjačarskih poslova (01.01.– 31.12.2011.)
Točka 8.
Izvješće o preimenovanju Gradskih bazena u „Gradski bazeni Marija Ružić“
Točka 9.
Izvješće o posjeti župana Općine Ptuj i ptujskih kurentov, Gradu Čakovcu