18. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

2444
Na svojoj 18. sjednici održanoj 11. srpnja 2016., Odbor za društvene djelatnosti raspravljajući o točkama 1., 3. c), d), e), f), 10., 11., 12. a), b), 13. a), b)  Dnevnog reda sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

 M I Š L J E N J A

 

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016. u dijelu društvenih djelatnosti većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama:

c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2016. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2016./2017.

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2016./2017. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Suglasnosti na Odluku o davanju na korištenje poslovnog prostora korisnicima:

  1. Dječjeg vrtića Cipelica
  2. Dječjeg vrtića Cvrčak

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o otvaranju jedne jasličke skupine u:

  1. Dječjem vrtiću Cipelica
  2. Dječjem vrtiću Cvrčak

većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

 

KLASA: 021-05/16-01/170
URBROJ: 2109/02-02-16-05
Čakovec, 11. srpnja 2016.

PREDSJEDNIK ODBORA
Toni Fažon, v.r.

Zapisnik 18. sjednice Odbora za društvene djelatnosti

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Audio zapisnik 18. sjednice Odbora za društvene djelatnosti