KLASA: 021-05/12-01/34
URBROJ: 2109/2-02-12-02
Čakovec, 21. veljače 2012.

Na svojoj 18. sjednici održanoj 21. veljače 2012., Odbor za financije i proračun Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 1, 2, 7, 13 i 17 dnevnog reda sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

 M I Š L J E N J A

Odbor za financije i proračun Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje.

Odbor za financije i proračun Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2011.
a)    Dječjeg vrtića Čakovec
b)    Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
c)    Centra za kulturu Čakovec
d)    Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
e)    Javne vatrogasne postrojbe Čakovec,
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje.

Odbor za financije i proračun
a)    Izvješće „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01. do 31.12.2011.
b)    Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2011.,
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.