19. sjednica Odbora za financije i proračun

2381

Na svojoj 19. sjednici održanoj 14. srpnja 2016., Odbor za financije i proračun raspravljajući o točkama 1., 2., 3. a), 3. b), 3. c), 3. d), 3. e), 3. f), 4., 9., 10., 11., 14., Dnevnog reda sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

 M I Š L J E N J A

 

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2016. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama:

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016.
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016.
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016.
e) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016.
f) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016.
g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2016.
jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o isplati sredstava naknade za namirenje umanjene tržišne vrijednosti nekretnina u Totovcu jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2016. / 2017. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2016. / 2017. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

 

KLASA: 021-05/16-01/170
URBROJ: 2109/02-02-16-09
Čakovec, 14. srpnja 2016.

PREDSJEDNIK ODBORA
Jurica Horvat, v.r.

 

Audio zapisnik 19. sjednice Odbora za financije i proračun