2. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

4695

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13  3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 28. rujna 2017. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

(Preuzimanje svih materijala)

 

 1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2017. Materijal
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj Materijal Izvješće eSavjetovanja
 3. Donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Sajmište – II. etapa u Čakovcu Materijal Izvješće eSavjetovanja
 4. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ivanovec – zona male privrede“Materijal Izvješće eSavjetovanja
 5. Donošenje Odluke o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanec Materijal
 6. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Istok – Pustakovec“ Materijal
 7. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. Materijal
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal  Izvješće eSavjetovanja
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal Izvješće eSavjetovanja
 10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2016. Materijal
 11. Donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama Materijal Izvješće eSavjetovanja
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova i Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca Materijal
 13. Donošenje Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec Materijal
 14. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Izvješće o radu trgovačkih društava:
  a) GKP Čakom d.o.o. Materijal
  b) GP Ekom d.o.o.  Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Materijal
  d) Čakra d.o.o. Materijal
 3. Izvješće – Sportski kampovi „Svaki tjedan sport jedan 2017.“ Materijal

Izvješća i Mišljenja Odbora

 1. Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Mišljenje
 2. Odbor za društvene djelatnosti Mišljenje
 3. Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Mišljenje
 4. Odbor za financije i proračun Mišljenje
 5. Mandatna komisija Izvješće
 6. Odbor za izbor i imenovanje Mišljenje

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za Upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.