2. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

900

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21) sazivam 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 31. kolovoz 2021. (utorak) u 12:00 sati

Sjednica će se održati u zgradi Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, Novo Selo Rok

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(svi materijali .zip 36 Mb)

 1. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune UPU prostora vojarne u Čakovcu Materijal
 2. Donošenje Odluke o izradi III. izmjene i dopune UPU „Martane – zona male privrede“Materijal
 3. Donošenje Odluke o izradi UPU-a Vojni vrtovi sjever, II. etapa Materijal
 4. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja kompleksa farmi Agromeđimurja u Čakovcu Materijal
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju radne zone Martane Čakovec Materijal
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gospodarske zone Istok Pustakovec Materijal
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gospodarske zone Ivanovec Materijal
 8. Donošenje Odluke o:
  a) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves Materijal
  b) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Totovec Materijal
  c) vraćanju u vlasništvo bivšim vlasnicima zemljište u k.o. Totovec
 9. Donošenje Odluke o ustrojstvu uprave Grada ČakovcaMaterijal
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 11. Donošenje Odluke o pokretanju postupka definiranja obuhvata i uspostave Urbanog područja Čakovec za financijsko razdoblje 2021.-2027. Materijal
 12. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2021./2022. Materijal
 13. Donošenje Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Materijal
 14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam Materijal
 15. Donošenje Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća: Materijal
  a) Centra za kulturu Čakovec
  b) Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec
 16. Donošenje Odluke o predlaganju članova Nadzornog odbora Materijal
  a) Međimurskih voda d.o.o.
  b) GKP Čakom d.o.o.
  c) GP Ekom d.o.o.
  d) GP Stanorad d.o.o.
 17. Donošenje Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca Materijal
 18. Donošenje Odluke o: Materijal
  a) dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca
  b) raspisivanju izbora u Mjesnom odboru Štefanec
 19. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave za:
  a) izgradnju i opremanje Sportskog doma u Ivanovcu Materijal
  b) društveni dom u Mačkovcu – obnova i preuređenje Materijal
  c) rekonstrukciju vatrogasnog doma u Savskoj Vesi Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavljaju:

 1. Izvod iz zapisnika s 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Izvješće o radu trgovačkih društava za 2020.
  a) GKP Čakom d.o.o. Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Materijal
  d) Čakra d.o.o. Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.
Molim prisutne da se pridržavaju svih propisanih mjera sprječavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Zver, v.r.