2. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

7693

Obavještavam Vas da će se 2. sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 28. studenog 2017. (utorak) u 09:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2017. (u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti)
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017.,
  b) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017.,
  c) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017.
  d) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017.
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2017.
 4. Prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019. – 2020. (u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti)
 5. Prijedlog:
  a) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018.,
  b) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018.,
  c) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018.,
  d) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018.
 6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018.
 7. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2018.
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2018.
 9. Prijedlog Prethodne suglasnosti na Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2018.
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca
 11. Prijedlog Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
 12. Prijedlog Prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića:
  a) Cipelica
  b) Cvrčak
 13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu
 14. Prijedlog:
  a) Procjene rizika od velikih nesreća za grad Čakovec
  b) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2017.
  c) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2018.

PREDSJEDNIK
Veselin Biševac, v.r.

Na svojoj 2. sjednici održanoj  dana 28. studeni 2017., Odbor za društvene djelatnosti raspravljajući o točkama Dnevnog reda s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š LJ E NJ A

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2017. (u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti),  većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2017., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2017., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019. – 2020. (u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti), većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018.,  većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2018.,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti rijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2018. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne suglasnosti na Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2018., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti  Prijedlog Prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića:

a) Cipelica
b) Cvrčak

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

 Odbor za društvene djelatnosti prijedlog:

a) Procjene rizika od velikih nesreća za grad Čakovec
b) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2017.
c) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2018.

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

KLASA: 021-05/17-01/19
URBROJ: 2109/02-02-17-07
Čakovec,  28. studeni 2017.

PREDSJEDNIK
Veselin Biševac, mag. ing. el., v.r.

Zapisnik sa 2. sjednice Odbora za društvene djelatnosti održane 28. studenog 2017., u 9:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec.

Sjednici su nazočni: 

 1. Veselin Biševac, predsjednik
 2. Dejan Tomašić, član
 3. Mirjana Bistrović, član
 4. Josip Varga, član

Sjednici su nazočni i pročelnica Upravnog odjela za upravu Dragica Kemeter te pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove, David Vugrinec.

DNEVNI RED

 Prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2017. (u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti)

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017.,
  b) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017.,
  c) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017.
  d) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017.
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2017.
 3. Prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019. – 2020. (u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti)
 4. Prijedlog:
  a) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018.,
  b) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018.,
  c) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018.,
  d) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018.
 5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018.
 6. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2018.
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2018.
 8. Prijedlog Prethodne suglasnosti na Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2018.
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca
 10. Prijedlog Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
 11. Prijedlog Prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića:
  a) Cipelica
  b) Cvrčak
 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu
 13. Prijedlog:
  a) Procjene rizika od velikih nesreća za grad Čakovec
  b) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2017.
  c) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2018.

Ostatak zapisnika možete preuzeti u nastavku ZAPISNIK

 

Audio zapisnik 2. sjednice Odbora za društvene djelatnosti