{mosimage}

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

Odbor za društvene djelatnosti

KLASA: 021-05/13-01/229
URBROJ: 2109/02-02-13-05
Čakovec, 09. listopada 2013.

 

Na svojoj 02. sjednici održanoj 09. listopada 2013., Odbor za društvene djelatnosti Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 7., 8., 9. a i b, 10. i 13. dnevnog reda sa 03. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća

 

M I Š L J E N J A

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca,  jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje s time da se u članku 6. stavku 3. Odluke riječi „koji djeluju na području Grada Čakovca i registrirani su za djelatnost tehničke kulture“ zamjenjuju riječima „čije je sjedište registrirano na području Grada Čakovca za djelatnost tehničke kulture“.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog prethodne Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na davanje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog prethodne Suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na davanje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog prethodne Suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na davanje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

 

PREDSJEDNIK ODBORA

Toni Fažon, v.r.

Zapisnik 2. sjednice Odbora za društvene djelatnosti