2. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

328

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21) sazivam 2. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 8. rujan 2021. (srijeda), u 12:00 sati

Stručni kolegij će se održati u uredu Gradonačelnice. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Upućivanje prijedloga Odluke i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  2. Donošenje Zaključka o financiranju pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za djecu s teškoćama u razvoju Materijal

Molim zamjenicu gradonačelnice i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec.