D N E V N I    R E D

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 20. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

16. veljače 2012. (četvrtak) u 9,00 sati

Točka 1.

Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje

Točka 2.

Upućivanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2011.

a) Dječjeg vrtića Čakovec;
b) Knjižnice „Nikole Zrinski“ Čakovec;
c) Centra za kulturu Čakovec;
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec;
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec,
Gradskom vijeću Grada Čakovca

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 1. srpnja do 31. prosinca 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 4.
Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 5.
Upućivanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 6.
Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju:a) Izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o prikupljenim i
utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 01.01. do 31.12.2011.
b) Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2011,

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 7.

Upućivanje prijedloga:a) Odluke o izmjeni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama
b) Odluke o izmjenama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca
Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 8.

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 9.

Upućivanje prijedloga Prethodne Suglasnosti na:

 

a) prijedlog Statuta Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec;
b) prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje;
c) prijedlog Odluke o izmjenama Statuta II. osnovne škole Čakovec
Gradskom vijeću Grada Čakovca

Točka 10.

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 11.

Upućivanje prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 12.

Upućivanje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Čakovec ima udjele, odnosno dionice, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 13.

Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 14.

Upućivanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“

Točka 15.

Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 16.

Donošenje Odluke o raspisivanju javnog nadmetanja za izradu urbanističko arhitektonske studije užeg centra grada Čakovca

Točka 17.

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca, Gradskom  vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 18.

Donošenje Zaključaka o usvajanju: (materijal u prilogu)a) Izvješća o financijskom stanju poslova naplate parkiranja od 01.01. do 31.12.2011. GKP „Čakom“ d.o.o.
b) Okončanog obračuna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 01.01. – 31.12.2011.

Točka 19.

Donošenje Zaključka o zamolbama studenata

Točka 20.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za dodjelu potpora tradicionalnim obrtima

Točka 21.

Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju

 

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija uz materijale dobili su i :

Točka 1.

Izvod iz zapisnika sa 19. stručnog kolegija gradonačelnika

Točka 2.

Izvješće o stipendijama Grada Čakovca u 2011/2012.

Točka 3.

Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca za 2011/2012.

Točka 4.

Izvješće o isplati naknade štete oštećenim poljoprivrednim proizvođačima uslijed elementarnih nepogoda u srpnju i kolovozu 2011.

Točka 5.
Završno izvješće o primjeni mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Čakovca i prigradskih naselja
Točka 6.

Izvješće o preimenovanju Gradskih bazena u „Gradski bazeni Marija Ružić“

Točka 7.

Izvješće o posjeti župana Općine Ptuj i ptujskih kurentov, Gradu Čakovcu