20. sjednica Odbora za financije i proračun

2283

Obavještavam Vas da će se ­20. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 1. prosinca 2016., (četvrtak) u 08:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

Preuzimanje (PDF, Unknown)

 

Na svojoj 20. sjednici održanoj 01. prosinca 2016., Odbor za financije i proračun raspravljajući o točkama 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Dnevnog reda sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š L J E N J A

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proačun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2017. s projekcijom Proračuna za 2018.-2019. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2017. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Programa:

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2017. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2017. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacinalne manjine u Gradu Čakovcu za 2017. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2017. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

 

Audio zapisnik 19. sjednice Odbora za financije i proračun

PREDSJEDNIK ODBORA
Jurica Horvat, v.r.