20. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

2639

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14), sazivam 20. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 5. svibnja 2016. (četvrtak), u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

 1. Upućivanje prijedloga Odluke o II. Izmjeni i dopuni Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca 2016-2020 Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga SEAP-a (Sustainable Energy Action Plans) Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal Akcijski plan
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o depozitu Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za dugoročni kredit Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o Planu mreže  predškolskih ustanova na području grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na:
  a) Statut Dječjeg vrtića Cvrčak
  b) Statut Dječjeg vrtića Cipelica
  Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada:
  a) Dječjeg vrtića Cvrčak
  b) Dječjeg vrtića Cipelica
  Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 11. Upućivanje Suglasnosti na:
  a) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica
  b) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak
  Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području za razdoblje od 1.1. do 31.12.2015. i
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1. 1. do 31.12.2015.
  Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 16. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju ovlasti gradonačelniku Grada Čakovca na potpisivanje ugovora o upravljanju nekretninama sa GKP Čakom d.o.o. i GP Ekom d.o.o. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 17. Upućivanje prijedloga Odluke o prenamjeni kreditnih sredstava i povjeravanju nabave za 4 teretna komunalna vozila Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 18. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama:
  a) i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
  b) Odluke o uređenju i održavanju naselja
  c) Odluke o upravljanju grobljem
  d) Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
  e) Odluke o zelenim površinama
  f) Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila
  g) Odluke o komunalnom redu
  h) Oduke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
  i) Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
  j) Oduke o držanju stoke i peradi
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 19. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 20. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 21. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju izvješća o početku likvidacije Dječjeg vrtića Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 22. Upućivanje prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Čakovca za vremensko razdoblje od 2016. – 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 23. Upućivanje prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 24. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika Materijal
 25. Donošenje Plana pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca Materijal
 26. Donošenje Pravilnika o organizaciji zaštite na radu u gradskoj upravi Grada Čakovca Materijal
 27. Upućivanje prijedloga Odluke o preoblikovanju NK „Međimurje“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 28. Stavljanje van snage Zaključka o uvjetima za postavljanje reklamnih naprava na području Grada Čakovca Materijal
 29. Donošenje Zaključka o manifestaciji „Dan Grada Čakovca“ i „Antunovsko proštenje“ Materijal
 30. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
 31. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izradi V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 32. Upućivanje prijedloga Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 33. Donošenje Plana vježbi civilne zaštite za 2016. godinu Materijal

 

Članovima Gradonačelnikovog stručnoga kolegija dostavlja se:

 1. Izvod iz zapisnika sa 19. Gradonačelnikovog stručnoga kolegija Materijal
 2. Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2015. godini
 3. Analiza vezana uz raspravu o polaznicima iz vanjskih Općina/Gradova u predškolskih ustanovama kojima je osnivač Grad Čakovec Materijal
 4. Program rada i financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2016. Materijal
 5. Financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2015. Materijal

 

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.