21. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

3069

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst, 1/20), a sukladno Uputi Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.03.2020., sazivam 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za

7. svibanj 2020. godine (četvrtak) koja će se održati izjašnjavanjem članova Gradskog vijeća elektroničkim putem u vremenu od 12,00 do 14,00 sati

Za sjednicu se predlaže:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Materijal
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2019. Materijal
 3. Usvajanje Izvješća o:
  a) izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
 4. Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Materijal
 5. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Materijal
 6. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Materijal
 7. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2020. Materijal
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca Materijal
 9. Davanje Prethodne suglasnosti na Statute: Materijal
  a) I. Osnovne škole Čakovec Materijal
  b) II. Osnovne škole Čakovec Materijal
  c) III. Osnovne škole Čakovec Materijal
  d) Osnovne škole Ivanovec Materijal
  e) Osnovne škole Kuršanec Materijal
  f) Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec Materijal
  g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec Materijal
 10. Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:
1. Izvod iz zapisnika sa 16., 17., 18., 19. i 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Izvod s GV 16. Izvod s GV 17. Izvod s GV 18. Izvod s GV 19. Izvod s GV 20.

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je Uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela.
U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica mora biti prilagođen.
Održavanje sjednice predstavničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila prema navedenoj Uputi Ministarstva uprave smatra se prihvatljivom.
Sukladno tome, izjašnjavanje o točki Dnevnog reda 21. sjednice održat će se elektroničkim putem na e-mail: dragica.kemeter@cakovec.hr, preko portala Gradskog vijeća na kojem se preuzimaju materijali za sjednice Gradskog vijeća (upute za glasovanje su priložene u e-mail poruci).
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.