Z A P I S N I K

sa 22. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca, održane 12. studenog 2012., s početkom u 13:00 sati u Upravi Grada Čakovca

NAZOČNI:

Stjepan Kovač, predsjednik odbora
Ranka Liković, član
Boris Jeđut, član
Slobodan Veinović, pročelnik UO za društvene djelatnosti
Dragica Kemeter, pročelnica UO za upravu

Predsjednik Odbora otvorio je sjednicu Odbora za društvene djelatnosti. Konstatirao  je da je na sjednici nazočna većina članova Odbora te da Odbor ima kvorum.
Predsjednik Odbora predložio je da Odbor danas raspravlja o točkama 2, 3, 4 a, b, c, d, e, 5, 6, 9 a i b i 10 Dnevnog sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca i utvrdio je sljedeći

D N E V N I    R E D

1.    Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2013. s Projekcijom Proračuna za 2014 – 2015.
2.    Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2013.
3.    Donošenje:
a)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013.
b)    Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013.
c)    Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2013.
d)    Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2013.
e)    Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2013.
4.    Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2013.
5.    Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2013.
6.    Donošenje:
a)    Odluke o razmatranju stanja zaštite i spašavanja Stožera zaštite i spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca
b)    Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca
7.    Izmjene Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Čakovca

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti
Stjepan Kovač, v.r.

Zapisnik 22. sjednice Odbora