REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za društvene djelatnosti

KLASA: 021-05/12-01/165
URBROJ: 2109/2-02-12-05
Čakovec, 02. listopad 2012.

Na svojoj 22. sjednici održanoj 02. listopada 2012., Odbor za financije i proračun Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 1, 2, 3, i 11 dnevnog reda sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća


 M I Š L J E N J A

Odbor za financije i proračun Odluku o davanju u zakup krovova u vlasništvu Grada Čakovca za montažu sunčanih elektrana, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun Odluku o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun Odluku o dodatnom financiranju vrhunskog sportaša Filipa Udea, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.

Zapisnik 22. sjednice Odbora